Blog

Wspieramy Innowacje Społeczne

Praca na rzecz dzieci jest moją pasją – zarówno dla tych zdrowych jak i dzieci z niepełną sprawnością. Docenili to Studenci Politechniki Poznańskiej, którzy zaprosili mnie do współtworzenia urządzenia – „interaktywna mata do rehabilitacji dzieci”. Powstaje ona w ramach projektu grantowego- „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”., realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz odpowiada na potrzeby dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, dla których brakuje usługi opiekuńczej wykorzystującej technologie ICT.

Urządzenie „interaktywna mata do rehabilitacji dzieci” ma na celu m.in.: wypracowanie u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (i wynikających z niej ograniczeń funkcjonalnych) szeroko pojętego sprawstwa, utrwalenie i rozwój komunikacji, wzbogacenie odczuć przestrzennych za pomocą stosowania wirtualnej rzeczywistości, rozwój zależności przyczynowo-skutkowych oraz innych umiejętności i czynności, które na skutek niepełnej sprawności wymagają rehabilitacji.

Dziękuję 🙂

6 kwietnia 2018 Bez kategorii
About Monika Osińska